Naktsmītnes noteikumi

Garden House Viktorijas
Naktstsmītnes noteikumi

1.Rezervācijas noteikumi
1.1.Naktsmītnes rezervāciju iespējams veikt ceļojumu platformā Booking.com.
1.2.Rezervējot naktsmītni viesim jānorāda: dzīvošanas periods, vārds, uzvārds, derīgs kontakttālrunis, uz kuru nepieciešamības gadijumā naktsmītnes darbinieki var sazināties ar viesi.

2.Rezervācijas garantēšana
2.1.Rezervācija tiek garantēta tikai rezervējot un veicot priekšapmaksu ceļojumu platformā booking.com.
2.2.Telefoniski vai pa e-pastu rezervācijas netiek pieņemtas un nav garantētas.

3.Viesu skaits un papildgultas
3.1.Vienā naktsmītnes numurā atļauts uzturēties līdz četrām personām.
3.2.Ja viesiem nepieciešamas papildgultas, tās iespējams rezervēt sazinoties ar naktsmītnes īpašnieku.
3.3.Papildus gultas nakšņošanai tiek nodrošinātas numurā, ja tas iespējams vai arī atsevišķā ēkā.
3.4.Par papildgultām ir noteikta papildus maksa, saskaņā ar naktsmītnes pakalpojumu cenrādi, kas jāsamaksā reģistrējoties naksmītnē.
3.5.Gadījumos, ja viesis rezervējis naksmītni atpūtai vai privātām svinībām, par nenakšņojošu papildus viesu skaitu vienojas ar naktsmītnes īpašnieku. Par nenakšņojošajiem viesiem līdz 10 personām viesim nav jāveic papildus samaksa, ja naktsmītnes teritorijā netiek novietotas vairāk kā divas viesu automašīnas.
3.6.Nenakšņojošajiem viesiem naktsmītnes teritorija jāpamet līdz “Kluso stundu” sākumam. Par ilgāku nenakšņojošo viesu uzturēšanos naktsmītnē jāvienojas ar naktsmītnes īpašnieku.

4.Rezervācijas atcelšana
4.1.Viesi bez maksas var atcelt rezervējumu ne vēlāk kā 7 (septiņas) dienas pirms ierašanās.
4.2.Viesiem jāmaksā rezervējuma kopējā cena, ja viņi veic atcelšanu 7 (septiņu) dienu laikā pirms ierašanās. (Viesiem neatmaksā rezervācijas kopēju summu ja viņi veic atcelšanu 7 (septiņu) dienu laikā pirms ierašanās.)
4.3.Ja viesi neierodas naktsmītnē, no viņiem tiek iekasēta rezervējuma kopējā cena.

5.Numura cenā ietilpst:
5.1.dzīvošana 4 personām,
5.2.bezmaksas TV kanāli
5.3.WiFi internets
5.4.gultas veļa un dvieļi
5.5.virtuves piederumi ēdiena pagatavošanai
5.6.trauki četrām personām
5.7.āra atpūtas vieta četrām personām pie numumriņa
5.8.grils
5.9.stāvvieta vienam vieglajam automobīlim naktsmītnes teritorijā
5.10.PVN 12%

6.Norēķinu kārtība
6.1.Norēķināties par naktsmītnes rezervāciju iespējams ceļojumu platformā Booking.com naktsmītnes rezervācijas laikā, uzņēmums Booking.com nodrošina viesim maksāšanas procesu tiešsaistē.
6.2.Norēķināties par naktsmītnes papildpakalpojumiem iespējams skaidrā naudā (EUR), ar bankas pārskaitījumu (avansa maksājums) vai izmantojot maksājumu sistēmu Paysera.
6.3.Apmaksa par naktsmītnes papildpakalpojumiem jāveic ne vēlāk kā reģistrēšanās brīdī naktsmītnē.

7.Reģistrēšanās un izrakstīšanās
7.1.Reģistrēšanās no plkst. 15:00 līdz 0:00
7.2.Izrakstīšanās no plkst. 00:00 līdz 12.00
7.3.Lūdzam Jūs informēt par agrāku iebraukšanu vai vēlāku izbraukšanu. Jūsu lūgumu akceptēsim, ņemot vērā viesnīcas iespējas.

8.Pieeja numuriņiem
8.1.Numuriņa atslēgas viesi saņem reģistrējoties naktsmītnē.
8.2.Numuriņa atslēgas (tai skaitā vārtu pulti) aizliegts nodot trešajām personām.
8.3.Numuriņa atslēgas (tai skaitā vārtu pults), viesim jāatgriež personīgi izrakstīšanās brīdī.
8.4.Par nozaudētām vai bojātām aslēgām un/vai vārtu pulti, viesis sedz zaudējums 50,00 EUR apmērā.

9.Klusās stundas
9.1.Klusās stundas ir no plkst. 23:00 līdz 6:00.
9.2.Kluso stundu laikā trokšņu līmeni lūdzam samazināt līdz minimumam. Par klusuma neievērošanu viesi var izraidīt no naktsmītnes.

10.Autostāvvieta
10.1.Viesiem pieejama bezmaksas privāta autostāvvieta vienam vieglajam automobīlim.
10.2.Par papildus automobiļu skaitu jāvienojas ar naktsmītnes īpašnieku. Šajā gadijumā var tikt piemērota maksa par autostāvvietu.
10.3.Par vieglajiem kravas automobīļiem, kravas automobīļiem, automobīļiem ar piekabi viesim nakstsmītnes īpašnieks jāinformē pirms ierašanās naktsmītnē. Šajā gadijumā var tikt piemērota maksa par autostāvvietu.

11.Dzīvnieku uzturēšanās nakstmītnē
11.1.Viesiem naktsmītnē atļauts uzturēties kopā ar kaķiem un suņiem, to iepriekš saskaņojot ar naktsmītnes īpašnieku.
11.2.Viesim jārūpējas, lai viņa mājdzīvnieks nebojātu naktsmītnes inventāru, kā arī jārūpējas lai netiktu bojāti Garden House Viktorijas apstādijumi.
11.3.Viesim mājdzīvnieks jānodrošina ar traukiem mājdzīvnieka dzirdināšanai un ēdināšanai. Mājdzīvnieka ēdināšanai un dzirdināšanai aizliegts izmantot naktsmītnes traukus.
11.4.Viesim jānodrošina tepiķītis vai cita veida guļas vieta mājdzīvniekam.
11.5.Viesim jānodrošina vieta naktsmītnes numurā, kur mājdzīvniekam nokārtot dabiskās vajadzības. (Piemēram, kaķim – kaste un smiltiņas).
11.6.Ja mājdzīvnieka dabīgo vajadzību nokārtošanai tiek izmantotas smiltis vai citi līdzīgi matereāli, pēc to izmantošanas tie jāiepako maisā un jānogādā atkritumu konteinerā. Kaķu smiltis un tamlīdzīgus matereālus aizliegts neiepakotā veidā izgāzt konteinerā, kā arī aizliegts ar tiem piesārņot Garden House Viktorijas teritoriju.
11.7.Viesim ir pienākums nodrošināt, lai viņa mājdzīvnieks netraucētu (smaka, riešana vai gaudošana) citus Garden House Viktorijas viesus un iemītniekus, kā arī apkārtnes iedzīvotājus.
11.8.Sunim ārpus numura jābūt uzpurnī un izvedams pastaigā ar īsu pavadu (līdz 1,50 m). Garākā pavadā suni atļauts palaist naktsmītnes īpašnieka norādītā vietā.
11.9.Aizliegts mājdzīvniekus peldināt Garden House Viktorijas dekoratīvajos baseinos un dīķīšos.
11.10.Viesim ir pienākums savākt sava mājas dzīvnieka ekskrementus un nogādāt tos atkritumu tvertnē vai konteinerā.
11.11.Pie patvaļīgas un nesaskaņotas dzīvnieka ievešanas naktsmītnes teritorijā viesim jāsamaksā naudas sods 70.00 EUR apmērā par katru nesaskaņotu dzīvnieku, kā arī jāsamaksā par dzīvnieka uzturēšanās laiku naktsmītnē saskaņā ar naktsmītnes cenrādi. Dzīvnieka uzturēšanās laiks tiek pielīdzinās viesa uzturēšanās (rezervācijas) laikam naktsmītnē, neatkarīgi no konkrētā dzīvnieka uzturēšanās laika naktsmītnē.
11.12.Viesis pilnībā uzņemas atbildību par jebkādu sava mājdzīvnieka izdarītu materiālu un morālisku zaudējumu izdarītu Garden House Viktorijas un/vai trešajai personai. Viesis apņemas segt zaudējumus, kas radušies viesim piederošā mājdzīvnieka darības rezultātā.

12.Pasākumi, ballītes, privātas svinības
12.1.Garden House Viktorijas teritorijā atļauts rīkot pasākumus, ballītes, privātas svinības. Tās iepriekš saskaņojot ar naktsmītnes īpašnieku.
12.2.Pasākuma, ballītes, privātu svinību organizatoram jārezervē nakstmītnes numuriņš.
12.3.Pasākuma, ballītes, privātu svinību organizatoram jāinformē naktsmītnes īpašnieks par paredzmo nenakšņojošo viesu skaitu.
12.4.Rīkojot pasākumu, ballīti, privātas svinības jāievēro klusās stundas kas ir no plkst. 23:00 līdz 6:00. Kā arī uz klusajām stundām attiecināmie noteikumi, kas minēti Naktsmītnes noteikumu 9.punktā.
12.5.Pasākuma, ballītes, privātu svinību organizators ir atbildīgs par savu viesu uzvedību un rīcību. Par zaudējmiem, kas radušies organizatora viesu rīcības rezultātā, atbildīgs un tos sedz organizators.

13.Smēķēšana
13.1.Visi naktsmītnes numuri ir nesmēķētāju. Sods par smēķēšanu naktsmītnes telpās – 100,00 EUR par diennakti.
13.2.Naktsmītnes teritorijā ir atļauts smēķēt tikai uz terases pie naktsmītnes numuriem, dārzā un pagalmā.
13.3.Viesiem jārūpējas lai izsmēķi un citi smēķēšanas rezultātā radušies atkritumi tiktu ievietoti tam paredzētās urnās. Sods par teritorijas piesārņošanu ar smēķēšanas atkritumiem – 70,00 EUR

14.Dārzs un teritorija
14.1.Viesi var staigāt un relaksēties dārzā un Garden House Viktorijas teritorijā, kā arī ražas laikā baudīt ābolus, plūmes u.c. augļus un ogas.
14.2.Viesi var sauļoties savam numuriņam pieguļošajā teritorijā.
14.3.Viesiem aizliegts barot dekoratīvajos baseinos un dīķīšos mītošās zivis.
14.4.Aizliegts iekāpt, atvēsināties, mazgāties un peldēties dekoratīvajos baseinos un dīķīšos.
14.5.Aizliegts dekoratīvajos baseinos mest akmeņus un citus priekšmetus.
14.6.Aizliegts griezt, lauzt vai raut puķes, krūmus un kokus, jebkādā citā veidā bojāt Garden House Viktorijas apstādijumus.

15.Citi noteikumi
15.1.Viesiem jāievēro ugunsdošības noteikumi.
15.1.1.Aizliegts bez uzraudzības atstāt degošu grilu, mangalu vai ugunskuru.
15.1.2.Ugunskuru atļauts kurināt tikai tam norādītajā vietā. Ugunskura vieta pieejama rezervējot tikai “Pūces māju”.
15.1.3.Aizliegts bez iepriekšējas saskaņošanas numuros dedzināt sveces. Dedzinot sveces jāievēro visi ugunsdrošības pasākumi.
15.2.Aizliegts piegružot naktsmītnes teritoriju. Arkritumus lūdzam novietot tiem paredzātajās vietās (atkritumu urnās vai konteineros). Sods par teritorijas piegružošanu – 70,00 EUR
15.3.Aizliegts bojāt naktsmītnes inventāru. Par naktsmītnes inventāra bojājumiem vai citiem zaudējumiem, ja tie radušies viesa vainas dēļ, viesis sedz zaudējumus pilnā apmērā un/vai atbild saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.
15.4.Ja viesis ierodoties konstatē inventāra bojājumus numurā, lai izvairītos no pārpratumiem, par to nekavējoties jāpaziņo naktsmītnes īpašniekam.
15.5.Ja viesa uzturēšanās laikā rodas inventāra un/vai elektro ierīču bojājumi, neatkarīgi no bojājuma rašanās iemesla, par to nekavējoties jāpaziņo naktsmītnes īpašniekam. Naktsmītnes īpašnieks iespēju robežās, likvidēs radušos bojājumu viesa uzturēšanās laikā.
15.6.Bez iepriekšēja brīdinājuma, kā arī viesa prombūtnes laikā, naktsmītnes numurā var tikt veikti avārijas vai servisa nodrošinājumam un drošībai nepieciešamie mēbeļu, televīzijas un sakaru sistēmu, santehnikas, ūdensapgdes un elektrosistēmu, signalizācijas, kā arī durvju atslēgas remontdarbi. Ja pēc remonta darbu pabeigšanas viesim radušās pretenzijas pret naktsmīti, par to nekavējoties jāziņot naktsmītnes īpašniekam.
15.7.Pirms naktsmītnes atstāšanas viesim ir jānorēķinās par naktsmītnes sniegtajiem pakalpojumiem, kā arī jāpaziņo par pretenzijām pret maktsmīti, ja tādas radušās kopš viesa apmešanās sākuma. Pēc izrakstīšanās no naktsmītnes pretenzijas neiek pieņemtas.
15.8.Garden House Viktorijas īpašnieks un darbnieki neatbild par numuros atstātajām mantām. Lūdzam aizslēgt sava nummura durvis naktī, kā arī to atstājot. Prombūtnes laikā neatstājiet naktsmītnē naudu, vērtslietas, kredītkartes un dokumentus.
15.9.Slimības, alerģijas un citu svarīgu faktoru gadījumos, kas var ietekmēt viesa uzturēšanos naktsmītnē, viesim jāinformē par to naktsmītnes personāls numura rezervācijas brīdī.